Podmienky súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj balíček tromlovaných kamienkov

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Ing. Andrea Šamajová
  Sídlo: Korzo 3454/23. 01015 Žilina
  IČO: 45966613
  DIČ: 1083180604
  Zapísaný v registri:živnostenskom registri, Číslo živnostenského registra: 580-46750
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 24.3.2023 do 26.3.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba registrovaná na sieti FB.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť rodinný príslušník organzátora.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: 1. mal označenú stránku ako sledovanú: https://www.facebook.com/kreativnekurzyspirea 2. napísal do komentáru pod súťažný príspevok, ktorý kameň/polodrahokam má najradšej.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je balíček tromlovaných kamienkov o váhe 350g. Balíček obsahuje: fluorit, záhnedu, ruženín, akvamarín, shattuckit , tigrie oko, kalcit. 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou online aplikácie na žrebovanie. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/kreativnekurzyspirea . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výhra bude zaslaná packetou na odberné miesto výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Osobné údaje zozbierané  počas súťaže, nebudú využité na iný účel, len na vyhlásenie víťaža a jeho nakontaktovanie.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Žiline, dňa 24.3.2023